Česká Republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. oznamuje výsledky za Q1 2016

11. 5. 2016

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. oznamuje výsledky za Q1 2016

Praha, 10. května 2016


Tržby  4,81 miliard USD
Cash flow z provozní činnosti  1,38 miliard USD 
Výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP 1,20 USD
Výnos na akcii (EPS) dle standardů GAAP 0,62 USD• Výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP, do něhož nebyly zahrnuty odměny z vlastního kapitálu za prosinec 2015, byl 1,36 USD, v souladu s výsledky v prvním čtvrtletí 2015.

• Kurzové výkyvy snížily tržby o 107 milionů USD a provozní výsledek a provozní zisk mimo standardy GAAP o 30 milionů USD.

• Tržby za druhé čtvrtletí roku 2016 jsou očekávány ve výši 4,7-4,9 miliard USD; výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP je očekáván ve výši 1,16-1,20 USD; výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP bez zahrnutí vlivu odměn z vlastního kapitálu za prosinec 2015 je očekáván ve výši 1,32-1,36 USD.

• Naše výhledy na druhé čtvrtletí 2016 nezahrnují žádné tržby ani zisk společnosti Actavis Generics. Uzavření akvizice společnosti Actavis Generics očekáváme v červnu 2016.


„Rok 2016 jsme zahájili solidními obchodními a silnými finančními výsledky a dosáhli jsme několika podstatných milníků. Generické léky mají nadále hlavní podíl na našich výsledcích, ačkoliv jsme v USA v tomto čtvrtletí na trh neuváděli žádné velké novinky, na rozdíl od prvního čtvrtletí 2015, a to díky pokračujícím provozním a finančním zlepšením naší činnosti. Dokončili jsme akvizici společnosti Rimsa a završili obchodní operaci v Japonsku s firmou Takeda. Stále se nám daří dosahovat velkého pokroku v naší specializované činnosti, kde spatřujeme velký příslib,“ prohlásil Erez Vigodman, prezident a generální ředitel společnosti Teva. „V blízké budoucnosti nás čeká několik důležitých schválení a milníků v klinické oblasti, na nichž pracujeme, a samozřejmě tolik očekávané uzavření akvizice společnosti Actavis Generics. Máme radost z toho, že jsme dosáhli konečné fáze uzavření této akvizice, která nám umožní další realizaci obrovského potenciálu v rozrůstající se globální sféře generických léků a poskytnout přínosy této transakce našim akcionářům, zákazníkům, pacientům a zdravotnickým systémům na celém světě.“

 
Výsledky za první čtvrtletí 2016 

Tržby za první čtvrtletí roku 2016 činily 4,8 miliard USD, což je o 3 % méně než za první čtvrtletí roku 2015. Když vyloučíme účinek kurzových výkyvů, tržby poklesly o 1 %.

Kurzové rozdíly (po odečtení zisku z určitých zajišťovacích transakcí) mezi prvním čtvrtletím roku 2016 a první čtvrtletím 2015 snížily tržby o 107 milionů USD a provozní zisk mimo standardy GAAP i dle standardů GAAP o 30 milionů USD.

Hrubý zisk mimo standardy GAAP dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2016 3 miliardy USD, což představuje pokles o 2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015. Hrubá marže mimo standardy GAAP činila v prvním čtvrtletí roku 2016 62,7 %, v porovnání s 61,5 % v prvním čtvrtletí roku 2015. Hrubý zisk dle standardů GAAP činil v prvním čtvrtletí roku 2016 2,8 miliard USD, což je o 2 % méně než za první čtvrtletí roku 2015. Hrubá marže dle standardů GAAP dosáhla v tomto čtvrtletí 58,0 %, ve srovnání s 56,9 % v prvním čtvrtletí roku 2015.

Náklady na výzkum a vývoj (bez nákladů na odměny z vlastního kapitálu a nákupu rozpracovaného výzkumu a vývoje) za první čtvrtletí roku 2016 činily 375 milionů USD, ve srovnání s částkou 328 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Náklady na výzkum a vývoj představovaly 7,8 % tržeb za čtvrtletí, ve srovnání s 6,6 % za první čtvrtletí roku 2015. Náklady na výzkum a vývoj související s naším segmentem generických léků se zvýšily o 23 % na 136 milionů USD, ve srovnání s částkou 111 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. K nárůstu došlo zejména z důvodu rozšíření vývoje komplexních generických produktů jako sterilní a respirační přípravky. Náklady na výzkum a vývoj související s naším segmentem specializovaných léků vzrostly o 7 % na 229 milionů USD, ve srovnání s částkou 215 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015, zejména z důvodu zvýšení nákladů na vývoj souvisejících s majetkem získaným v rámci transakcí Labrys a Auspex.

Obchodní a marketingové náklady (bez amortizace pořízeného nehmotného majetku a nákladů na odměny z vlastního kapitálu) činily 821 milionů USD nebo 17,1 % tržeb za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 908 milionů USD nebo 18,2 % tržeb za první čtvrtletí roku 2015. Obchodní a marketingové náklady související s naším segmentem generických léků poklesly o 25 % na 279 milionů USD, ve srovnání s částkou 374 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Pokles byl způsoben zejména snížením licenčních poplatků souvisejících s naším prodejem Budesonidu (Pulmicort®) v USA. Obchodní a marketingové náklady související s naším segmentem specializovaných léků se snížily o 6 % na 457 milionů USD, ve srovnání s částkou 486 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015.

Obecné a administrativní výdaje (bez nákladů na odměny z vlastního kapitálu) činily 294 milionů USD za první čtvrtletí roku 2016 nebo 6,1 % tržeb, ve srovnání s částkou 293 milionů USD a 5,9 % za první čtvrtletí roku 2015.

Čtvrtletní provozní zisk mimo standardy GAAP činil 1,5 miliardy USD, podobně jako v prvním čtvrtletí roku 2015. Čtvrtletní provozní zisk dle standardů GAAP činil 1,2 miliardy USD za první čtvrtletí roku 2016, což představuje nárůst o 56 % ve srovnání s částkou 0,7 miliardy USD za první čtvrtletí roku 2015. Ukazatel EBITDA počítáme jako provozní zisk mimo standardy GAAP (což nezahrnuje amortizaci a některé další položky) plus odpisové náklady za příslušné období. Odpisy za první čtvrtletí roku 2016 činily 108 milionů USD, ve srovnání s částkou 113 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. EBITDA za první čtvrtletí roku 2016 dosáhl částky 1,6 miliardy USD, což je pokles o 1 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015.

Finanční náklady mimo standardy GAAP dosáhly částky 52 milionů USD za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 49 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Finanční náklady dle standardů GAAP za první čtvrtletí roku 2016 dosáhly částky 298 milionů USD, ve srovnání s částkou 192 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Vyšší náklady dle standardů GAAP byly zejména výsledkem snížení hodnoty finančního majetku o 246 milionů USD v důsledku devalvace ve Venezuele.

Rezerva na daň z příjmu mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2016 činila 302 milionů USD ze zisku před zdaněním mimo standardy GAAP ve výši 1,5 miliardy USD, ve čtvrtletní sazbě daně ve výši 21 %. Rezerva na daň z příjmu mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2015 činila 312 milionů USD ze zisku před zdaněním mimo standardy GAAP ve výši 1,5 miliardy USD, ve čtvrtletní sazbě daně ve výši 21 %. Náklady na daň z příjmu dle standardů GAAP za první čtvrtletí roku 2016 činily 228 milionů USD nebo 26 % ze zisku před zdaněním ve výši 867 milionů USD. Za první čtvrtletí roku 2015 činila rezerva na daň z příjmu 104 milionů USD nebo 19 % ze zisku před zdaněním ve výši 557 milionů USD. Ačkoliv je možné, že sazba daně zaznamená čtvrtletní výkyvy, očekáváme, že roční sazba daně za rok 2016 bude podobná jako v roce 2015.

Čistý zisk mimo standardy GAAP připadající kmenovým akcionářům a zředěný výnos na akcii mimo standardy GAAP činily 1,2 miliardy USD, respektive 1,20 USD za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 1,2 miliardy USD a 1,36 USD za první čtvrtletí roku 2015. Výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP upravený tak, aby nezahrnoval odměny z vlastního kapitálu za prosinec 2015, činil 1,36 USD. Čistý zisk dle standardů GAAP připadající kmenovým akcionářům a zředěný výnos na akcii dle standardů GAAP činily 570 milionů USD, respektive 0,62 USD za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 446 milionů USD, respektive 0,52 USD za první čtvrtletí roku 2015.

Informace mimo standardy GAAP: Čisté opravné položky mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2016 činily částku 536 milionů USD. Čistý zisk mimo standardy GAAP a výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP za čtvrtletí byly upraveny tak, aby nezahrnovaly následující položky:

• finanční náklady ve výši 246 milionů USD související se snížením hodnoty našeho finančního majetku ve Venezuele v důsledku kurzového rozdílu;


• amortizace pořízeného nehmotného majetku v celkové výši 189 milionů USD, z čehož je 178 milionů USD zahrnuto v nákladech na prodané zboží a zbývajících 11 milionů USD v obchodních a marketingových nákladech;

• pořízení a výdaje související s pořízením ve výši 101 milionů USD;


• odměny z vlastního kapitálu ve výši 24 milionů USD;


• restrukturalizační výdaje ve výši 19 milionů USD;


• snížení hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 13 milionů USD;


• další položky mimo standardy GAAP ve výši 43 milionů USD;


• příjem ze soudních vyrovnání a dohadné položky pasivní ve výši 25 milionů USD; a


• odpovídající daňová výhoda ve výši 74 milionů USD.

Teva je přesvědčena, že vyloučení těchto položek umožní investorům chápat její obchodní a finanční výsledky. Viz připojené tabulky pro odsouhlasení výsledků dle standardů US GAAP s upravenými výsledky mimo standardy GAAP.

Cash flow z provozní činnosti vytvořený za první čtvrtletí roku 2016 činil 1,4 miliardy USD, stejně jako za první čtvrtletí roku 2015. Volný cash flow bez čistých investičních výdajů činil 1,2 miliardy USD, podobně jako v prvním čtvrtletí roku 2015.

Peněžní prostředky a investice k 31. březnu 2016 se snížily na 7,2 miliard USD ve srovnání s částkou 8,4 miliard USD k 31. prosinci 2015, zejména díky financování akvizice Rimsa.

Za první čtvrtletí roku 2016 činil vážený průměr akcií v oběhu na výpočet plně zředěného výnosu na akcii 979 milionů mimo standardy GAAP a 920 milionů dle standardů GAAP. Vážený průměr zředěných akcií v oběhu použitý k výpočtu plně zředěných akcií za první čtvrtletí roku 2015 činil 859 milionů akci, jak mimo standardy GAAP, tak dle standardů GAAP. Ke zvýšení počtu akcií došlo v důsledku odměn z vlastního kapitálu v prosinci 2015, kde byl počet akcií stanoven mimo standardy GAAP včetně potenciálního zředění vyplývajícího z našich nedávno vydaných povinně směnitelných prioritních akcií, což mělo ředící účinek na výnos na akcii mimo standardy GAAP.


S vyloučením dopadu odměn z vlastního kapitálu v prosinci 2015 na financování akvizice společnosti Actavis Generics činil vážený průměr akcií v oběhu na výpočet plně zředěného výnosu na akcii mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2016 861 milionů akcií.

K 31. březnu 2016 byl plně zředěný počet akcií na výpočet tržní kapitalizace Tevy přibližně 1.003 milionů akcií.

K 31. březnu 2016 činilo celkové vlastní jmění 30,6 miliard USD, ve srovnání s částkou 29,9 miliard USD k 31. prosinci 2015.

Další informace přináší originál tiskové zprávy zde
Kontakty pro média:
Mgr. Rita Gabrielová
Sr Dir Corporate Communications Poland&CEE
GSM: +420 724 329 813  
Tel.: +420 251 007 354  
www.teva.cz


O společnosti Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností. Usiluje o zlepšení přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných generických léčiv, stejně tak inovativních a brandových farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí. Společnost, která má sídlo v Izraeli, je největším světovým výrobcem generických léčiv, jejíž globální portfolio zahrnuje více než 1000 molekul a která má přímé zastoupení ve více než 60 zemích. V rámci brandových léčiv se Teva zaměřuje oblast onemocnění CNS, onkologie, léčbu bolesti, respiračních a ženských onemocnění a na biologické léčivé přípravky. Teva má na 45 000 zaměstnanců po celém světě a v roce 2013 dosáhla tržeb ve výši 20,3 mld. USD.

 

Důležité informace

Veřejně odborná informační služba Všeobecné obchodní podmínky Hlášení nežádoucích účinků
© Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 2018 Mapa stránek Web od Studio New Logic: to je rychlá tvorba e-shopu včetně kvalitní SEO optimalizace.