Česká Republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Zásady ochrany osobních údajů a zpracování souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Tuto internetovou stránku (dále jen "Stránka") provozuje společnostTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646(dále jen „společnost Teva“ nebo „společnost“) a její přidružené společnosti. Seznam všech přidružených společností společnosti Teva lze najít na stránce: http://www.tevapharm.com/. Na společnost Teva se v tomto prohlášení o ochraněosobních údajů odkazuje prostřednictvím osobních zájmen "my", "nás" a "naše (v příslušném gramatickém tvaru)".

1             Rozsah prohlášení o ochraně osobních údajů a používaní souborů cookies

1.1           Toto prohlášení o ochraněosobních údajů se vztahuje na osobní údaje získávané prostřednictvím Stránky. Popisuje se v němzpůsob používání vašich osobních údajůa také vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, včetně práva na namítání vůči některým aspektům zpracovávaní, které provádíme. Více informací o svých právech a způsobujejich uplatňování najdete v části "Způsob uchovávaní vašich údajůa vaše práva".

1.2           Obsahem naší Stránky mohou být i odkazy na jiné internetové stránky, na které nemáme žádný dosah. Společnost Teva neodpovídá za zásady upravující ochranu osobních údajů, nebo příslušné postupy na jiných internetových stránkách. Můžeme odkazovat i na jiné stránky, které provozuje společnost Teva, nebo její přidružené společnosti a které uplatňují v oblasti ochrany osobních údajů samostatné zásady zpracováníosobních údajů. V případě přístupu na tyto internetové stránky prostřednictvím naší Stránky byste se měl/aobeznámit se zásadami ochrany osobních údajů těchto internetových stránek, umožní vám to porozumět,jak vaše osobní údaje získávají, používají a sdílejí.

2             Jak vaše osobní údaje používáme

2.1           Získávané osobní údaje zpracovávámepro následující účely:

2.1.1            abychom s vaším souhlasem:

(i)              poskytovali informace o produktech, aktivitách a službách společnosti Teva

(ii)             reagovali na vaše otázky a jinou korespondenci, kterou uskutečníte prostřednictvím této Stránky

(iii)           umísťovali soubory cookies a podobné technologie, jak je popsánodále

2.1.2            sledování našich oprávněných zájmů, a to zejména:

(iv)           vnitřní administrativní účely skupiny Teva

(v)            analýza používání naší stránky v zájmu průběžného zlepšování jejího obsahu a vyhodnocování její návštěvnosti

(vi)           optimalizace naší stránky i komunikace s vámi podle vašich potřeb

(vii)          určování a uplatňování právních nároků

2.1.3            plněnísmlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy

2.1.4            abychom vyhověli zákonným a regulačním požadavkům, požadavkům v oblasti farmakovigilance a požadavkům na soulad s právními předpisy, zejména abychom dokázali reagovat na žádosti o informace přicházející od státních orgánů.

3             Sdílení vašich osobních údajů

3.1           Společnost může vaše osobní údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím příjemců (ve všech případech pouze pokud to je nutnék plněníjejich funkcí):

(i)                 našemu personálu (včetně zaměstnanců a externích konzultantů), odborným poradcům a zástupcům;

(ii)                jiným oddělením a společnostem v rámci skupiny Teva na celém světě;

(iii)              dodavatelům služeb, kteří vaše osobní údaje pro společnost Teva zpracovávají a kteří jsou vázánismluvní povinností zacházet s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a s povinnostíjejich přiměřené ochrany;

(iv)              kupujícím, nebo potenciálním kupujícím nabývajícím podnik společnosti Teva, nebo jeho část (a jejich odborným poradcům) a

(v)               státním orgánům, regulačním úřadům a orgánům činným v trestním řízení, jak to je nutné pro výše uvedené účely, jak to ukládá zákon, nebo pokud to je nutné v zájmu ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s příslušnými právními předpisy.

4             Soubory cookies a podobné technologie pro sledování návštěvnosti stránek

4.1           Používání souborů cookies na Stránce

4.1.1            Společnost Teva, spolupracujícítřetí strany a nezávislé analytické společnosti používají soubory cookies k získávání informací o vás a k ukládání vašich preferencí v online prostředí. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se v případě vaší návštěvy stránky ukládají ve vašem zařízení. Při vašídalší návštěvě se tyto soubory odesílajízpět na stránku; je to užitečné, protože to stránce umožňuje rozeznání vašeho zařízení. Více informací o souborech cookies najdete zde: www.allaboutcookies.org.

4.1.2            Společnost Teva, spolupracujícítřetí strany a nezávislé analytické společnosti používají na Stránce tyto kategorie souborů cookies:

(i)              Kategorie 1: Nevyhnutněnutné soubory cookies

Tyto soubory cookies mají zásadní význam, protože vám umožňují pohyb po Stránce a využívání jejích vlastností/možností.

(ii)             Kategorie 2: Soubory cookies sledující používání stránky (tzv. 'performance cookies')

Tento typ souborů cookies získává informace o způsobu, jakým lidé používají Stránku. Společnost Teva, spolupracujícítřetí strany a nezávislé analytické společnosti například využívají tuto kategorii souborů cookies, protože jim pomáhají porozumětzpůsobu, jakým zákazníci na Stránky přicházejí a jak se po nich pohybují; pomáhajínám také při zvýrazňování oblastí, které by bylo možné ještě zlepšit– například navigaci, uživatelský komfort nebo marketingové kampaně. Všechny informace, které tyto soubory cookies získávají, se agregují, čímž setaké anonymizují. Používají se výhradněza účelem zlepšování fungování Stránky.

(iii)           Kategorie 3: Soubory cookies zabezpečující funkčnost (tzv. 'functionality cookies')

Tyto typy souborů cookies si pamatují vaše volby (např. volbu jazyka). Mohou vám potom při používání Stránky zabezpečit komfort podle vašich voleb a další návštěvy už přizpůsobovat vašim preferencím. Informace, které tento typ souborů cookies získává, lzeanonymizovata vaši aktivitu při pohybu na jiných stránkách sledovat nedokážou.

(iv)           Kategorie 5: Soubory cookie pro analytiku

Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookie se používajík lepšímu pochopení návštěvníkůStránky společnosti Teva a jejich způsobu zacházení seStránkou. Všechny informace jsou anonymní, monitorují pouze trendy, jako je například řetězec kliknutí uživatelů. Informace zadávané uživatelem, které vyžadují aktivní přihlášeníuživatele, se používajík zasílání požadovaných informací, jako jsou informace o produktu, finanční informace a informace o pracovním místě.

4.2           Pokud si přejeteodstranit některé soubory cookies, které jsou již ve vašem zařízení uložené, postupujte podle návodu v nastaveních svého internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o způsobu vyhledání souboru, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.

4.3           Informace o odstraňování nebo omezovaní souborů cookies lze najíti na adrese www.allaboutcookies.org. Dovolujeme si však upozornit, že odstraněním našich souborů cookies (nebo zakázáním jejich budoucího ukládání) se připravíte o přístup k některým oblastem, nebo vlastnostem a funkcionalitám naší Stránky.

5             Způsob uchovávání vašich údajů a vaše práva

5.1           Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutíosobních údajů může mít dopad na naši schopnostřádně poskytovat služby, zboží, řádně plnitsmluvní povinnosti [případně zřídit Váš uživatelský účet].

5.2           Pokud není v těchto Zásadách uvedenojinak, uchováváme všechny informace, které se týkají vaší interakce se společností Teva. Údaje uchováváme po dobu dvou let, nebo v souladu s příslušnou legislativou po dobu nevyhnutněnutnouk dosažení výše uvedených účelů. 

5.3           Vesmyslu příslušných právních předpisů můžete mít právo požádat společnost Teva o kopii svých osobních údajů, které tato uchovává, o jejich opravu, výmaznebo o omezenízpůsobu jejich zpracování, nebo nás můžete požádat o přenos některých z těchto údajů do jiné organizace. Můžete míttaké práva namítat proti určitému zpracování. Tato práva mohou být v určitých situacích omezená– například když prokážeme, že zpracování vašich osobních údajů nám ukládá zákon.

5.4           Pokud jste ke zpracování svých osobních údajů udělil/a souhlas, smíte jej kdykoli odvolat.

5.5           Kontaktujte nás se žádostí o výkon kteréhokoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji. Pokud žijete v Evropě, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu EUprivacy@tevaEU.com. Pokud žijete v jiném regionu, kontaktujte nás prosím na [IL_Privacy.Tevail@teva.co.il].

5.6           Doufáme, že jsme uspokojili veškeré otázky, které byste měl/a ohlednězpůsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. V případějakýchkoli obav souvisejících sezpůsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, se obracejte na oddělení společnosti Teva, které odpovídá za ochranu osobních údajů(Data Protection Office)na výše uvedené e-mailové adrese.V případě obav, které se nepovedlo vyřešit tímto způsobem, máte též právo podat stížnost na orgán pověřený dohledem nad ochranou osobních údajů v místě svého bydliště, pracovištěnebo v místě, kde si myslíte, že k porušení zásad ochrany osobních údajů došlo.

6             Přenosy údajů

6.1           Společnost Teva podniká v mnohazemích na celém světě a vaše osobní údaje bude přenášet i do zahraničí, včetnězemí mimo Evropský hospodářský prostor a zemí, které neposkytují dostatečnou míru ochrany osobních údajů podlestandardů EHP, včetně Izraele a USA. Přenos osobních údajů do Izraele se uskutečňuje na základě rozhodnutí Evropskékomise o přiměřenosti ochrany osobních údajů v Izraeli. Přenos osobních údajů do USA se uskutečňuje na základě osvědčení společnosti Teva Pharmaceuticals USA Ltd. o používání štítu pro ochranu osobních údajů (tzv. Privacy Shield). Při přeshraničním přenosu vašich údajů do jiných zemí mimo EHP, společnost Teva používástandardnísmluvní doložky,jak je schválila Evropská komise. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat od společnosti Teva prostřednictvím e-mailu na adrese:EUprivacy@tevaEU.com.

6.2           Údaje shromažďované pomocí souborů cookie pro analytiku jsou uchovávány společností Google. Čtětevíce o zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

7             Změny v tomto prohlášení o ochraněosobních údajů

7.1           V případějakékoli změny v našich zásadách ochranyosobních údajůa používaní souborů cookies uveřejní společnost Teva na této stránce její aktuální znění. Při pravidelných návštěvách Stránky proto budete v každé chvíli vědět, jaké informace/údaje získáváme, jak je společnost Teva používá a na základějakých okolností je případněsdílíme s třetími stranami.

Datum účinnosti: 25.05.2018

 

Tisk

Důležité informace

Veřejně odborná informační služba Všeobecné obchodní podmínky Hlášení nežádoucích účinků
© Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 2018 Mapa stránek Web od Studio New Logic: to je rychlá tvorba e-shopu včetně kvalitní SEO optimalizace.