Společnost má zaveden a certifikován systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s mezinárodní normou ČSN ISO 45001:2018. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomáhá zajišťovat soulad s právními a jinými požadavky a cílem tohoto systému je neustálé zlepšování v této oblasti.

K prokázání vysoké úrovně naší společnosti v oblasti ochrany životního prostředí byl zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14 001:2016.

Tento systém zejména sleduje:

  • systematické řízení firmy v oblastech souvisejících s ochranou životního prostředí
  • plný soulad s požadavky právních a jiných předpisů, dodržení požadavků národní ekologické legislativy
  • budování dobrých vztahů s veřejností a státní správou

Každý zaměstnanec ve společnosti musí být v souladu s požadavkem výše zmíněných norem seznámen s Politikou v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Mimo tyto systémy má společnost Teva Czech Industries s.r.o. zaveden také systém prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb., v jehož rámci pravidelně vyhodnocuje rizika vzniku závažných havárií ve svých vlastních provozech a přijímá opatření ke snižování těchto rizik. Pro správnou funkčnost systému schválilo Politiku prevence závažných havárií.