Zprávy společnosti Teva týkající se COVID-19

Teva jako přední světová farmaceutická společnost poskytuje léky milionům lidí po celém světě každý den. Našimi prioritami jsou zdraví a blaho našich zaměstnanců a naší odpovědnostní je i nadále každý den poskytovat léky téměř 200 milionům pacientů, kteří nás potřebují.

Poskytování péče týkající se COVID-19

Neustále přehodnocujeme naše portfolio, abychom podpořili potřeby léčby COVID-19. Naše globální výrobní síť se zaměřuje na zajištění výroby jak API, tak hotových produktů pro potenciální léčbu. Současně s tím dodáváme produkty z našeho rozsáhlého portfolia léků pacientům.

Teva bude pokračovat ve spolupráci s vládami a mezinárodními organizacemi, aby pomohla naplňovat potřeby objevující se v souvislosti s touto krizí.

Zásady a opatření týkající se zaměstnanců

Zaměstnanci zajišťují kontinuitu našich aktivit ve všech aspektech našeho podnikání. Zavázali jsme se podporovat jejich úsilí a starat se o jejich osobní zdraví a bezpečnost. Zavádíme všechna příslušná opatření, abychom zajistili bezpečné dodávky a přepravu našich léků a API. Přijali jsme také taková opatření, která zajišťují, že naše pracoviště zůstanou otevřena, což nám umožňuje zachovat kontinuitu podnikání, výzkum a vývoj a výrobní provozy. Omezili jsme počet osob v našich zařízeních pouze na ty, kteří jsou zásadní a nemohou pracovat vzdáleně. Doufáme, že omezením vzájemných blízkých kontaktů lépe ochráníme celou naši pracovní sílu a nakonec i komunity, ve kterých žijeme.

Kontinuita podnikání

Dodavatelský řetězec, který podporuje naše produkty, zůstává ve velké míře nepřerušen a máme dostatečné zásoby produktů. Na základě analýzy možných scénářů jsme dále vytvořili plány zásob, které by řešily případné výpadky. Pečlivě sledujeme vývoj situace na některých klíčových trzích, pro které vyrábíme a ve kterých prodáváme, a odpovídajícím způsobem upravujeme naše plány kontinuity podnikání.

Vedoucí postavení v oboru

Náš obor je kriticky důležitý, především v tak náročných dobách. Spolupracujeme s vládami, aby v součinnosti s naším oborem mohly udělat vše pro udržení vývoje, výroby, dodávek a distribuce vysoce kvalitních léků pro pacienty po celém světě během této bezprecedentní globální zdravotní krize.

Upozornění týkající se budoucích transakcí

Tato zpráva obsahuje prohlášení týkající se budoucích transakcí ve smyslu zákona o reformě sporů týkajících se cenných papírů v soukromém vlastnictví z r. 1995 v souvislosti s opatřeními společnosti vůči COVID-19. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních názorech a očekáváních a obsahují zásadní rizika a nejisté faktory, známé i neznámé, které mohou způsobit, že se budou naše budoucí výsledky, výkony nebo úspěchy významným způsobem lišit od výsledků, výkonů nebo úspěchů uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních týkajících se budoucích transakcí. Mezi důležité faktory, které by mohly způsobit nebo přispívat ke vzniku takových rozdílů, patří rizika související s:

nejistotou o rozsahu, trvání, geografickém rozsahu a dopadu COVID-19 na naše podnikání a ekonomiku obecně; aktuální situací a nejistou budoucností, dopadem COVID-19 na naše podnikání, finanční stav, operace, peněžní toky a likviditu; přiměřeností nebo účinností kroků, které jsme podnikli, nebo můžeme podniknout, v reakci na COVID-19;

naším podnikáním a provozní činností obecně, včetně problémů s výrobou nebo kontrolou kvality; přerušeními v dodavatelském řetězci kvůli možným dopadům COVID-19 na naše provozy a obchodní činnosti v oblastech zasažených epidemií a obchodní činnosti našich zákazníků a dodavatelů; naší schopností úspěšně dlouhodobě provádět a zachovávat naše aktivity a snahy související s opatřeními kvůli COVID-19 a související náklady téhož; výzvami spojenými s provozováním podniku globálně, včetně nežádoucích účinků pandemie COVID-19; náklady a zpožděními vyplývajícími z rozsáhlých vládních regulací toho, čemu podléháme, včetně dopadů na schvalování produktů, kvůli pandemii COVID-19; narušením systémů informačních technologií; a s naší schopností úspěšně konkurovat na trhu;

a s dalšími faktory, které jsou diskutovány v naší výroční zprávě ve formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2019, včetně částí „Rizikové faktory“ a „Prohlášení týkající se budoucích transakcí“. Prohlášení týkající se budoucích transakcí jsou relevantní pouze k datu svého vydání a naše společnost není povinna upravovat ani aktualizovat tato prohlášení ani jiné v nich uvedené informace, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí ani z jiného důvodu. Upozorňujeme vás, abyste se nepřiměřeně nespoléhali na tato prohlášení týkající se budoucích transakcí.

Sdílejte tuto stránku na: