Informace o zpracování osobních údajů

Správce

Správce osobních údajů je společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., IČO: 256 29 646, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 56235 (dále jen “Správce” nebo „Teva“).

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů a globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti Teva (Global Privacy Policy) a zásadami GDPR (GDPR Policy), které stanoví příslušné standardy pro zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce o Vás zpracovává jen ty údaje, které jste mu poskytl/a, zejména jméno, příjmení, titul, podpis, datum narození, informaci o Vašem zaměstnavateli a pracovní pozici, e-mail, IČO, DIČ.

Vaše osobní údaje můžeme spojovat s jinými osobními údaji, které se Vás týkají a které jsme o Vás získali při jiné příležitosti (například při Vaší účasti na odborných akcích).

Osobní údaje shromážděné pro jeden nebo více účelů nebudeme používat k jiným účelům, které jsou neslučitelné s původním účelem zpracování.

Poskytnutí Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu je dobrovolné. Je možné, že v případě neposkytnutí osobních údajů společnost Teva nebude schopna zorganizovat a zprostředkovat Vaši účast na akci, případně Vám nebude moci zasílat relevantní informace. 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Teva tak, jak je uvedeno v momentě jejich získání. Společnost Teva zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro níže uvedené účely:

(i) organizování sympózií, kongresů, seminářů a jiných odborných akcí a Vaší účasti na nich na základě Vaší žádosti (právní základ: plnění smlouvy, vykonání opatření před uzavřením smlouvy),

(ii) pozvání na sympózia, kongresy, semináře a jiné odborné akce (právní základ: souhlas dotčené osoby),

(iii) správa závazkových vztahů, které s Vámi má Správce, např. realizace smlouvy o výkonu přednáškové činnosti a jiné (právní základ: plnění smlouvy, vykonání opatření před uzavřením smlouvy),

(iv) vykonávaní průzkumů trhu, vědecké spolupráce či výzkumu (právní základ: oprávněný zájem společnosti Teva),

(v) plnění povinností vyplývajících společnosti Teva z platné legislativy, zejména daňových předpisů a předpisů z oblasti zdravotního práva (právní základ: plnění zákonných povinností společnosti Teva),

(vi) určování a uplatňování právních nároků (právní základ: oprávněný zájem společnosti Teva),

(vii) zveřejňování plateb a nefinančních plnění poskytnutých zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením farmaceutickou společností (právní základ: oprávněný zájem společnosti Teva na transparentní spolupráci se zdravotnickými odborníky a zařízeními realizovaného v rámci evropského projektu prosazujícího transparentní rámec vzájemných vztahů mezi společností Teva a zdravotnickými odborníky a zařízeními).

Příjemci Vašich osobních údajů

V případě potřeby a v nevyhnutném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

(i) oprávněným zaměstnancům společnosti Teva,

(ii) jiným společnostem ze skupiny Teva,

(iii) oprávněným poskytovatelům služeb a zprostředkovatelům, kteří pomáhají společnosti Teva vykonávat některé činnosti (například organizaci akcí, zabezpečení ubytování, zabezpečení dopravy),

(iv) příslušným orgánům veřejné správy (daňovým úřadům, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR atd.).

Přenosy do třetích zemí

Společnost Teva podniká v mnohých zemích celého světa a Vaše osobní údaje bude přenášet i do zahraničí, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále „EHP“) a zemí, které neposkytují dostatečnou míru ochrany osobních údajů podle standardů EHP, včetně Izraele a USA. Přenos osobních údajů do Izraele se uskutečňuje na základě rozhodnutí Evropské Komise o přiměřenosti ochrany osobních údajů v Izraeli. Při přeshraničním přenosu Vašich osobních údajů do jiných zemí mimo EHP, společnost Teva používá standardní smluvní doložky, jak je schválila Evropská komise. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat od společnosti Teva prostřednictvím e-mailu na adrese: EUprivacy@tevaEU.com.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávané po dobu nevyhnutnou pro naplnění výše uvedených účelů, minimálně však po dobu 4 let od poslední interakce mezi Vámi a společností Teva, pokud nemá Správce ze zákona povinnost uchovávat Vaše osobní údaje po delší dobu (např. na základě platných trestněprávních předpisů, daňových nebo účetních předpisů).

Vaše práva

Máte nárok vyžádat si přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu či vymazání, jako i na omezení zpracování. Kromě toho jste oprávněný/á podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, jako i proti zpracování Vašich osobních údajů na marketingové účely. Máte právo od nás požadovat, abychom Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, dodali v strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to s účinky do budoucnosti. V této souvislosti se na nás obraťte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Když se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje platné právo týkající se ochrany osobních údajů, máte právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, zejména v členském státě dle Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného porušení. Příslušným dozorovým orgánem je pro společnost Teva Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pro e-mailovou komunikaci s dozorovým orgánem můžete použít následující e-mailovou adresu: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje

V případě, že si přejete uplatnit svá výše uvedená práva nebo v případě, že máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím Správce na kontaktní adrese Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, případně kontaktujte zodpovědnou osobu na EUprivacy@tevaEU.com.

Společnost Teva vynaloží přiměřené úsilí na bezodkladné zodpovězení Vašeho dotazu či vyřešení problému.