Kvalita, které můžete věřit

Náš důraz na kvalitu je nekompromisní a týká se všech fází vývoje, výroby a marketingu našich léků

Rozsáhlá globální síť provozů společnosti Teva představuje více než 25 000 zaměstnanců v 74 výrobních závodech ve třech desítkách zemí. Náš výrobní závod v Opavě zaměstnává přibližně 1 600 lidí, dalších více než 120 kolegů působí v Komerční jednotce v Praze.

Teva integruje své schopnosti v oboru generických, originálních a biofarmaceutických přípravků ve své divizi globálního výzkumu a vývoje. Nachází nová řešení uspokojování potřeb pacientů, kombinuje znalosti a zkušenosti z vývoje léčiv se zdravotnickými prostředky, službami a technologiemi.

Snažíme se dodávat kvalitní generické, originálni a biofarmaceutické přípravky na různé trhy – rychle a efektivně. To vyžaduje součinnost zástupců pro oblast zákaznických služeb, manažerů nejdůležitějších zákazníků a vědeckou i logistickou podporu výzkumu a vývoje, zajišťování kvality, regulačních záležitostí i pracovníků v oblasti marketingu. 

Teva má prospěch z vertikální integrace, což znamená, že velká část našich účinných látek je tvořena naší vlastní společností pro výrobu API, tj. TAPI. Významné investice ze strany TAPI do výzkumu a vývoje vytvářejí stabilní tok API umožňující včasné uvádění generických produktů na trh.

Zajištění kvality

Náš důraz na zajištění kvality je nekompromisní a pokrývá všechny fáze vývoje, výroby i marketingu našich léčiv. Naše moderní výrobní závody jsou vybaveny nejvyspělejším zkušebním zařízením pro zaručení kvality našich produktů. Zařízení jsou testována a certifikována a každý výrobní proces prochází validací.

Skutečnost, že společnost Teva důsledně dodržuje zásady správné laboratorní praxe (GLP), správné výrobní praxe (GMP) a správné klinické praxe (GCP), je oceněna schválením FDA pro 26 našich závodů a schválením EMA pro 31 našich závodů. Kromě toho je každý z našich farmaceutických výrobních závodů po celém světě kontrolován a schválen alespoň dvěma regulačními úřady. 

Včasná, spolehlivá a hospodárná distribuce na globální úrovni je zásadní pro schopnost našich zákazníků poskytnout svým koncovým spotřebitelům bezpečné a účinné výrobky v pravý čas. Naše výrobní síť je soustavně optimalizována, aby naši zákazníci mohli mít plnou důvěru v náš dodavatelský řetězec. To je umožněno technologicky vyspělými distribučními zařízeními pracujícími s velkými objemy. Tato zařízení nám umožňují dodávat nové produkty rychle a spolehlivě. Soustavně přezkoumáváme své schopnosti a kapacity, abychom mohli konzistentně dodávat nejlepší produkty ve své třídě. 

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. naplňuje své podnikatelské poslání - výrobu léčivých přípravků a léčivých látek za současné podpory sociálního a environmentálně odpovědného ekonomického růstu. Jeho nedílnou součástí je právo všech zúčastněných lidí na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Při všech našich aktivitách zohledňujeme ochranu životního prostředí a jsme přesvědčeni, že všem zraněním, incidentům nebo havarijním únikům lze všímavým a starostlivým přístupem ke každodenní práci předejít.

Uvědomujeme si, že bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí jako integrovaná součást výrobních i nevýrobních činností musí být řízena v souladu s předpisy. Trvalému zlepšování řízení a výkonnosti firmy v těchto oblastech napomáhá uplatňování systémů řízení podle mezinárodních standardů ISO ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 14001.

Naše závazky a přesvědčení, které jsou v souladu s hodnotami společnosti, vyjadřuje Politika společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Politika v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

 

Životní prostředí

Udržitelný rozvoj se v současnosti stává jediným možným přístupem k životnímu prostředí. Jde o uvedení souladu ekonomického rozvoje s nevyhnutelnou ochranou životního prostředí. Výrobní systém šetrně využívající přírodní zdroje, který zatěžuje okolí co nejméně, je jedinou perspektivní možností.

Ochrana ovzduší

Omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší tím, že zlepšujeme technologické procesy a používáme účinná zařízení pro zachycování emisí. Námi provozovaná zařízení odpovídají nejlepším dostupným technologiím. Provozujeme vysoce účinné kotle pro výrobu páry, které garantují dodržování stanovených emisních limitů. Své energetické potřeby pokrýváme spalováním zemního plynu, nejpřijatelnějším fosilním palivem současnosti. Zemní plyn spalujeme s maximální účinností, kterou umožňují současné moderní technologie. Ve velké míře využíváme také technologie sloužící k rekuperaci a využití odpadního tepla. Úsporami energií tak cíleně přispíváme ke snižování produkce skleníkových plynů a k ochraně klimatu.

Ochrana vod

Využíváme vlastní moderní čistírnu odpadních vod, která standardně dosahuje dobrých výstupních parametrů. V roce 2017 jsme do provozu uvedli egalizační nádrž, která významně napomáhá rovnoměrnosti a stabilitě biologického procesu, který na ČOV trvale probíhá.

Odpadové a obalové hospodářství

Již v procesu navrhování nové výrobní technologie jsou důkladně posuzovány všechny odpady, jejichž vznik se předpokládá. V první fázi se snažíme uplatnit procesy předcházející jejich vzniku, jako je například regenerace rozpouštědel. Dále posuzujeme možnost jejich dalšího využití a až následně odstranění. Odpady důsledně třídíme a v co největší míře recyklujeme. Odpadní přírodní produkty poskytujeme k výrobě kompostu. Jsme zapojeni do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z námi vyrobených obalů, které zajišťujeme ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., abychom společně dosáhli závazných recyklačních cílů.

Prevence závažných havárií

Společnost má zaveden systém prevence závažných havárií podle zákona č.224/2016 Sb., v jehož rámci vyhodnocuje rizika vzniku havárií ve svých vlastních provozech a přijímá opatření k jejich snižování. Vedení firmy deklaruje svou vůli poskytovat potřebné zdroje pro správnou funkčnost tohoto systému a jeho podporu v Politice prevence závažných havárií.

Politika prevence závažných havárií

 

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Technické a technologické jednotky výroby účinných farmaceutických látek a související zařízení energetiky a vodního hospodářství spadají do režimu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Na výrobní procesy a související činnosti jsou tak kladeny vyšší nároky z hlediska zabezpečení ochrany životního prostředí. Integrované povolení je pravidelně, podle prováděných změn, aktualizováno.

Sdílejte tuto stránku na: