Informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

1. Vnitřní oznamovací systém

 1. Zavedli jsme vnitřní oznamovací systém, jak nám to ukládá zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Budeme rádi, pokud nám jeho prostřednictvím budete oznamovat vaše podezření o možném protiprávním jednání souvisejícím s činností naší společnosti nebo vnikajících na našich pracovištích.

  Záleží nám, aby vaše oznámení byla bezpečně a nestranně posouzena. Pro zajištění maximální ochrany a bezpečnosti vás, oznamovatelů, a nestrannosti posouzení vašich oznámení, jsme zavedli vnitřní oznamovací systém. K informacím týkajícím se Vašich oznámení mají přístup pouze námi určené příslušné osoby uvedené v bodu 2. níže.

 2. Oznámení podávejte jen tehdy, máte-li oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Pak vám bude náležet ochrana před odvetnými opatřeními v rozsahu stanoveném Zákonem. Naopak podání vědomě nepravdivého oznámení může být postiženo pokutou (a neplatí ochrana oznamovatelů dle Zákona).

 3. Vaším oznámením se budeme zabývat, pokud u nás působíte jako
  • zaměstnanec,
  • dobrovolník, nebo
  • stážista či praktikant,
  nebo jste jimi dříve byli, případně jste se o některou z těchto pozic u nás v minulosti ucházeli.

 4. Oznámením se naopak zabývat nebudeme, pokud jste
  • osobou samostatně výdělečně činnou v jiném smluvním vztahu k naší společnosti, nebo
  • osobou mající v naší společnosti majetkovou účast, nebo
  • členem některého orgánu naší společnosti, nebo
  • osobou plnící úkoly v zájmu, jménem nebo na účet povinné osoby, nebo
  • osobou spravující náš svěřenský fond, nebo
  • osobou ve smluvním vztahu k naší společnosti (dodavatelé zboží, služeb, stavebních prací atp.)
  nebo jste jí dříve byli, případně jste se o uzavření některého z těchto smluvních vztahů nebo převzetí těchto rolí u nás v minulosti ucházeli.

 5. Anonymní oznámení neprošetřujeme. Vaši identitu jako oznamovatele, pokud vyjde najevo následně, je však příslušná osoba i naše společnost, povinna chránit.

 6. Vnitřní oznamovací systém není určen pro jiné podněty či podání, než jsou oznámení dle Zákona.

2. Příslušná osoba / Příslušné osoby

 1. Vašim oznámením se bude zabývat nestranná osoba, kterou jsme k této činnosti určili – tzv. příslušná osoba. Příslušná osoba posoudí zákonnost a důvodnost vašeho oznámení. Bude-li oznámení důvodné, navrhne nám, jak situaci řešit.

 2. Za osobu příslušnou pro přijímání a posuzování důvodnosti oznámení jsme určili z řad našich zaměstnanců:
 3. Pokud je příslušných osob určeno více, je na jejich dohodě, která z nich se oznámením bude zabývat nebo zda budou věc řešit společně.

 4. Při své činnosti jsou příslušné osoby vázány mlčenlivostí a nesmí nikomu prozradit vaši totožnost, pokud si nebudete přát opak. Obdobně nesmějí prozradit ani žádné další informace, které by mohly zmařit účel podávání oznámení (zejm. předchází jakéhokoliv protiprávního jednání).

3. Způsoby interního oznamování

Náš vnitřní oznamovací systém umožňujeme podat oznámení písemně, ústně anebo na osobní schůzce s příslušnou osobou.

 1. Písemně
  • Pro podání oznámení písemně můžete použít
   • zabezpečený e-mail: Whistleblowing.TevaOPAVA@teva.cz
   • poštovní zásilku odeslanou na adresu sídla naší společnosti s tím, že zásilka musí být viditelně označena heslem "Whistleblowing – NEOTEVÍRAT".
 2. Ústně
  • Pro ústní podání oznámení použijte zabezpečenou telefonní linku Telefon: + 420 553 646 464
  • Nejedná se o linku s operátorem, ale o linku umožňující podání oznámení příslušné osobě nebo nahrání záznamu vašeho oznámení.
  • Podání oznámení prostřednictvím záznamu prosím využijte pouze v případě, že souhlasíte s pořízením zvukového záznamu. Pokud s ním nesouhlasíte, podejte oznámení písemně nebo požádejte příslušnou osobu o osobní schůzku.


 3. Osobně
  • O osobní schůzku můžete příslušnou osobu požádat prostřednictvím e-mailu uvedeného výše v bodu ‎2.2.
  • Příslušná osoba vám navrhne termín osobní schůzky tak, aby se konal do 14 dnů od požádání.
  • Osobně je možné se s příslušnou osobou setkat v sídle společnosti Teva Czech Industries s.r.o. na adrese Opava – Komárov, Ostravská 29.

4. Externí oznamování

 1. Oznámení můžete podat i Ministerstvu spravedlnosti, případně orgánu veřejné moci příslušnému k provedení řízení podle příslušných právních předpisů.

 2. Postup podání takovýchto oznámení a podmínky, za nichž je lze podat, je popsán např. zde: https://oznamovatel.justice.cz/vnitrni-oznamovaci-system-ministerstva-spravedlnosti/