Informace podle zákona o ochraně oznamovatelů Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

1. Vnitřní oznamovací systém

 1. Zavedli jsme vnitřní oznamovací systém, jak nám to ukládá zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon“). Budeme rádi, pokud nám jeho prostřednictvím budete oznamovat vaše podezření o možném protiprávním jednání souvisejícím s činností naší společnosti nebo vnikajících na našich pracovištích.

  Záleží nám, aby vaše oznámení byla bezpečně a nestranně posouzena. Pro zajištění maximální ochrany a bezpečnosti vás, oznamovatelů, a nestrannosti posouzení vašich oznámení, jsme zavedli vnitřní oznamovací systém. K informacím týkajícím se Vašich oznámení mají přístup pouze námi určené příslušné osoby uvedené v bodu 2. níže.

 2. Oznámení podávejte jen tehdy, máte-li oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Pak vám bude náležet ochrana před odvetnými opatřeními v rozsahu stanoveném Zákonem. Naopak podání vědomě nepravdivého oznámení může být postiženo pokutou (a neplatí ochrana oznamovatelů dle Zákona).

 3. Vaším oznámením se budeme zabývat, pokud u nás působíte jako
  • zaměstnanec,
  • dobrovolník, nebo
  • stážista či praktikant,
  nebo jste jimi dříve byli, případně jste se o některou z těchto pozic u nás v minulosti ucházeli.

 4. Oznámením se naopak zabývat nebudeme, pokud jste
  • osobou samostatně výdělečně činnou v jiném smluvním vztahu k naší společnosti, nebo
  • osobou mající v naší společnosti majetkovou účast, nebo
  • členem některého orgánu naší společnosti, nebo
  • osobou plnící úkoly v zájmu, jménem nebo na účet povinné osoby, nebo
  • osobou spravující náš svěřenský fond, nebo
  • osobou ve smluvním vztahu k naší společnosti (dodavatelé zboží, služeb, stavebních prací atp.)
  nebo jste jí dříve byli, případně jste se o uzavření některého z těchto smluvních vztahů nebo převzetí těchto rolí u nás v minulosti ucházeli.

 5. Anonymní oznámení neprošetřujeme. Vaši identitu jako oznamovatele, pokud vyjde najevo následně, je však příslušná osoba i naše společnost, povinna chránit.

 6. Vnitřní oznamovací systém není určen pro jiné podněty či podání, než jsou oznámení dle Zákona.

2. Příslušná osoba / Příslušné osoby

 1. Vašim oznámením se bude zabývat nestranná osoba, kterou jsme k této činnosti určili – tzv. příslušná osoba. Příslušná osoba posoudí zákonnost a důvodnost vašeho oznámení. Bude-li oznámení důvodné, navrhne nám, jak situaci řešit.

 2. Za osobu příslušnou pro přijímání a posuzování důvodnosti oznámení jsme určili:

 3. Pokud je příslušných osob určeno více, je na jejich dohodě, která z nich se oznámením bude zabývat nebo zda budou věc řešit společně.

 4. Při své činnosti jsou příslušné osoby vázány mlčenlivostí a nesmí nikomu prozradit vaši totožnost, pokud si nebudete přát opak. Obdobně nesmějí prozradit ani žádné další informace, které by mohly zmařit účel podávání oznámení (zejm. předchází jakéhokoliv protiprávního jednání).

3. Způsoby interního oznamování

Náš vnitřní oznamovací systém umožňujeme podat oznámení písemně, ústně anebo na osobní schůzce s příslušnou osobou.

 1. Písemně
  • Pro podání oznámení písemně můžete použít
   • zabezpečený e-mail: Whistleblowing.TevaCZ@teva.cz,
   • poštovní zásilku odeslanou na adresu sídla naší společnosti s tím, že zásilka musí být viditelně označena heslem "Whistleblowing – NEOTEVÍRAT“.


 2. Ústně
  • Pro ústní podání oznámení použijte zabezpečenou telefonní linku Telefon: + 420 251 007 007
  • Nejedná se o linku s operátorem, ale o linku umožňující podání oznámení příslušné osobě nebo nahrání záznamu vašeho oznámení.
  • Podání oznámení prostřednictvím záznamu prosím využijte pouze v případě, že souhlasíte s pořízením zvukového záznamu. Pokud s ním nesouhlasíte, podejte oznámení písemně nebo požádejte příslušnou osobu o osobní schůzku.


 3. Osobně
  • O osobní schůzku můžete příslušnou osobu požádat prostřednictvím e-mailu uvedeného výše v bodu ‎2.
  • Příslušná osoba vám navrhne termín osobní schůzky tak, aby se konal do 14 dnů od požádání.
  • Osobně je možné se s příslušnou osobou setkat v prostorách kanceláře společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. na adrese Sokolovská 651, 186 00 Praha 8 – Invalidovna.

4. Externí oznamování

 1. Oznámení můžete podat i Ministerstvu spravedlnosti, případně orgánu veřejné moci příslušnému k provedení řízení podle příslušných právních předpisů.

 2. Postup podání takovýchto oznámení a podmínky, za nichž je lze podat, je popsán např. zde: https://oznamovatel.justice.cz/vnitrni-oznamovaci-system-ministerstva-spravedlnosti/

Information under the Whistleblower Protection Act for Teva Pharmaceuticals CR s.r.o

1. Internal reporting channel

 1. We have established an internal reporting channel as required by Act No. 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers (hereinafter referred to as the "Act"). We would be pleased if you would use this channel to notify us of your suspicions of possible breaches related to our company's activities or occurring at our workplaces.

  We are committed to ensuring that your reports are assessed securely and impartially. To ensure maximum protection and security for you, the whistleblower, and impartiality in the assessment of your reports, we have implemented an internal reporting channel. Only the persons designated by us as set out in section 2 below have access to information relating to your reports.

 2. You should only make a report if you have reasonable grounds to believe that it is based on truthful information. You will then be entitled to protection from retaliation to the extent provided by the Act. Conversely, making a knowingly false report may incur a penalty (and the whistleblower protections of the Act do not apply).

 3. We will deal with your report if you are acting as a
  • employee,
  • a volunteer, or
  • an intern or trainee,
  or you have previously been or applied for one of these positions with us in the past.

 4. We will not deal with the report / We will deal with your report even if you are:
  • a self-employed person in another contractual relationship with our company, or
  • a person having an equity interest in our company; or
  • a member of any body of our company (board of directors, administrative board, supervisory board, managing directors); or
  • a person performing tasks in the interest of, on behalf of or for the account of the obligated person, or
  • a person administering our trust fund, or
  • a person in a contractual relationship with our company (suppliers of goods, services, works, etc.)
  or have previously been or have previously sought to enter into any of these contractual relationships or to take on these roles with us.

 5. We do not investigate anonymous reports. However, your identity as a whistleblower, if it comes to light afterwards, is obliged to be protected by the designated person and by our company.

 6. The internal reporting channel is not intended for complaints or submissions other than reports under the Act.

2. Designated person / Designated persons

 1. Your report will be dealt with by an impartial person appointed by us to do so – known as a designated person. The designated person will assess the lawfulness and reasonableness of your report. If the report is reasonable, they will make suggestions to us about how to deal with the situation.

 2. We have appointed the following persons to receive and assess the validity of the report:


 3. Where more than one person is identified as designated, it is up to them to agree which of them will deal with the report or whether they will deal with the matter jointly.

 4. In carrying out their activities, the designated persons are bound by confidentiality and must not disclose your identity to anyone unless you wish otherwise. Similarly, they must not disclose any other information that could defeat the purpose of making a report (particularly preventing any breach).

3. Methods of internal reporting

Our internal reporting channel allows for reports to be made in writing, orally or at a personal meeting with the designated person.

 1. In writing
  • You may use the following methods to submit your report in writing
   • a secure email: Whistleblowing.TevaCZ@teva.cz,
   • a mail piece sent to our corporate office, provided that the mail piece must be prominently marked with the password "Whistleblowing".


 2. Orally
  • Use the secure phone line to make verbal reports. This is not an operator-assisted line: +420 251 007 007, but a line that allows you to submit or record your report.
  • You should only use this method of report if you consent to an audio recording being made. If you do not agree to it, submit your report in writing or request a personal meeting with the designated person (this email is not for reports).


 3. In person
  • You may request a personal meeting with the designated person by sending an email to the email address mentioned in section 2.2 above.
  • The designated person will propose a date for the personal meeting to take place within 14 days of the request.
  • It is possible to meet the designated person in person at the official seat of the Employer.

4. External reporting

 1. You may also submit a report to the Ministry of Justice or the public authority competent to carry out proceedings under the relevant legislation.

 2. The procedure for making such reports and the conditions under which they may be made are described, for example, here: https://oznamovatel.justice.cz/vnitrni-oznamovaci-system-ministerstva-spravedlnosti/