Etický kodex pro dodavatele společnosti Teva

For English click here

 
Dodavatelé společnosti Teva jsou nedílnou součástí celkového úspěchu Tevy. Každý den činí Teva a její dodavatelé rozhodnutí, která ovlivňují schopnost Tevy poskytovat svým zákazníkům kvalitní produkty pro zdravotní péči.

Teva má vysoké standardy k tomu, aby podnikala eticky a v souladu se všemi státními a průmyslovými normami, zákony a předpisy i v souladu s interní politikou společnosti Teva. Stejný závazek očekává Teva od svých dodavatelů. Tento Etický kodex pro dodavatele společnosti Teva dokumentuje zásady a očekávání pro vytváření a udržování obchodních vztahů se společností Teva.

Teva si je vědoma kulturních rozdílů a výzev spojených s výkladem a uplatňováním těchto zásad v globálním měřítku. Přestože se Teva domnívá, že tyto zásady jsou univerzální, chápe, že metody pro splnění těchto očekávání se mohou lišit, aby byly v souladu se zákony, hodnotami a kulturními očekáváními v různých zemích po celém světě.

Očekáváme, že všichni dodavatelé společnosti Teva budou tento Etický kodex pro dodavatele chápat a dodržovat. Teva bere v úvahu tento Etický kodex pro dodavatele při výběru dodavatele a vyhrazuje si právo sledovat, zda dodavatel tyto zásady i nadále dodržuje. Dodavatelé Tevy musí rovněž uplatňovat stejné či podstatně podobné zásady vůči třetím stranám, se kterými spolupracují při poskytování zboží a služeb společnosti Teva. Pokud se Teva dozví, že nějaké aktivity nebo podmínky nejsou dodržovány v souladu s tímto Etickým kodexem pro dodavatele, vyhrazuje si právo požadovat nápravná opatření a/nebo ukončit obchodní vztah s dodavatelem nedodržujícím tento kodex.

Důrazně doporučujeme dodavatelům, aby kontaktovali zástupce společnosti Teva s jakýmikoli dotazy, včetně dotazů týkajících se vhodnosti určité činnosti.

Etika

Dodavatelé musí podnikat etickým způsobem a jednat čestně.

1. Poctivé obchodní jednání a spravedlivá hospodářská soutěž

Korupce, vydírání a zpronevěra jsou zakázány. Dodavatelé nesmějí dávat ani přijímat úplatky nebo se podílet na jakémkoli jiném nezákonném přesvědčování v obchodních či vládních vztazích. Dodavatelé provádějí svou obchodní činnost za dodržování spravedlivé a dynamické hospodářské soutěže a v souladu se všemi platnými antimonopolními zákony. Dodavatelé používají čestné obchodní praktiky, a to včetně přesné a pravdivé reklamy.

Teva očekává, že dodavatelé budou dodržovat standardy obsažené v tomto Etickém kodexu pro dodavatele:

 • Vyhýbání se střetu zájmů: Střet zájmů nastává, když dodavatel upřednostní osobní, společenské, finanční nebo politické zájmy před zájmy společnosti Teva. Dodavatelé jsou povinni předcházet situacím, které představují - nebo působí jako - střet jejich zájmů se zájmy společnosti Teva. Ať už je subjekt v dodavatelském či jiném vztahu ke společnosti Teva, nic nesmí být v rozporu se zodpovědností vůči společnosti Teva.

  Zaměstnanci společnosti Teva mohou přijímat dary, pohoštění nebo zábavu jako součást běžného procesu obchodní činnosti pouze v rozsahu, v jakém povoluje zákon, a to pouze pokud mají nepatrnou hodnotu a neovlivňují nebo nepůsobí jako ovlivňování obchodních rozhodnutí společnosti Teva. Zaměstnanci Tevy nemohou přijímat peněžité dary nebo peněžní ekvivalenty.

  V případě možného nebo skutečného střetu zájmů musí dodavatelé Tevu okamžitě informovat.
 • Zákaz obchodování zasvěcených osob a používání neveřejných informací: Během svého obchodního vztahu se společností Teva mohou dodavatelé přijít do styku s podstatnými neveřejnými informacemi o společnosti Teva a o jejích zákaznících nebo partnerech.
  Nákup nebo prodej cenných papírů společnosti při znalosti takovýchto podstatných neveřejných informací je považován za „obchodování zasvěcených osob“ (insider trading). Dodavatelé nesmějí nakupovat ani prodávat cenné papíry společnosti Teva či cenné papíry jiné společnosti na základě takovýchto podstatných neveřejných informací. Dodavatelé navíc nesmějí poskytovat tyto podstatné neveřejné informace („dávat tipy“) nikomu jinému za účelem osobního zisku. Tento zákaz platí celosvětově, bez ohledu na místo podnikání nebo sídlo dodavatele nebo na místo podnikání nebo sídla osob, které obdrží tyto podstatné neveřejné informace.

  Informace jsou považovány za závažné neveřejné informace, pokud existuje značná pravděpodobnost, že by je rozumný investor považoval za důležité při rozhodování při nákupu nebo prodeji cenného papíru.

 • Antimonopolní zákony, nekalá hospodářská soutěž a business intelligence: Antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži se zaměřují na způsoby, jak zajistit, aby si podniky konkurovaly na základě kvality, ceny a služeb. Tato právní oblast se liší v jednotlivých zemích (a v některých zemích se liší od státu k státu).

  Tyto zákony jsou označovány jako antimonopolní, restriktivní či jako zákony o nekalém obchodování, hospodářské soutěži, cenové diskriminaci nebo jako kartelové zákony. Obecně se snaží podporovat spravedlivou soutěž mezi konkurenty a příležitostně chránit malé konkurenty. Zakazují, mimo jiné, dohody o stanovení cen, přidělování trhů nebo zákazníků, účast ve skupinových bojkotech a úsilí o získání či udržení monopolu prostřednictvím něčeho jiného, než je hospodářská soutěž ve věci samé. 

  Poctivé jednání - Dodavatelé se nesmějí pokoušet získat informace o konkurentech nezákonným nebo nečestným způsobem. V souladu s tím je zakázáno odcizení chráněných informací, držení informací o obchodním tajemství, které byly získány bez souhlasu vlastníka, nebo navádění bývalých nebo současných zaměstnanců jiných společností k odtajnění těchto informací.

 • Protikorupční opatření: Dodavatelé jsou povinni zakázat úplatkářství a korupci. Dodavatel ani nikdo jednající jménem společnosti Teva nesmí nabídnout či zaplatit úplatek, nezákonnou provizi či jinou nepatřičnou platbu. Dodavatelé rovněž nesmějí poskytnout nic hodnotného se záměrem získat obchod, nepatřičně ovlivnit rozhodování nebo získat nekalou obchodní výhodu - ani vzbudit zdání něčeho takového.

  Společnost Teva podléhá různým předpisům a směrnicím o boji proti korupci, a proto vyžaduje, aby její dodavatelé dodržovali literu i ducha těchto globálních i lokálních směrnic.

  Útvar společnosti Teva pro dodržování předpisů (Teva Global Compliance) vypracoval Program obchodních partnerů pro zástupce třetích stran (Business Partner Program for Third Party Representatives, TPR) s cílem minimalizovat rizika a posílit vztahy mezi Tevou a třetími stranami.

  Program obchodních partnerů společnosti Teva definuje očekávání od obchodních partnerů při zastupování (nebo jednání jménem) společnosti Teva ve styku se státními úředníky a politickými stranami nebo zákazníky a potenciálními zákazníky. Dodavatelé, kteří jsou považování za zástupce pro třetí strany (TPR), podléhají auditu dodržování předpisů a legislativy (Compliance Due Diligence) přezkoumávané útvarem Teva Global Compliance. Pro získání dalších informací o tomto programu pište na:
  ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com nebo ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com.

 • Kontrola obchodu: Dodavatelé se zavazují k dodržování všech platných zákonů týkajících se dovozu, vývozu, zpětného vývozu a odklonění produktů, zboží, služeb a technických údajů, včetně dovozních a celních předpisů, kontroly vývozu, ekonomických sankcí, seznamů zakázaných osob, zákonů proti bojkotu a odklonění produktů.

 • Ochrana chráněných informací třetích stran: Stejně jako si dodavatelé cení svých chráněných informací a obchodních tajemství a chrání je, společnost Teva očekává, že její dodavatelé budou respektovat práva duševního vlastnictví ostatních. V průběhu jakéhokoli obchodního vztahu mezi společností Teva a dodavateli mohou dodavatelé od třetích stran obdržet citlivé nebo chráněné informace, které jsou důvěrné. Dodavatelé musí respektovat a zachovávat důvěrnost těchto informací.

 • Navrhování a dodržování účinných kontrol obchodní činnosti; Přesná hlášení: Dodavatelé se zavazují poskytovat přesné, úplné, čestné, včasné a spolehlivé informace regulačním orgánům, akcionářům, zákazníkům, zdravotnickým pracovníkům, zástupcům médií, finančním analytikům, makléřům a široké veřejnosti. Kontrolní finanční výkazy interních systémů dodavatelů musí být navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že účetní závěrky pro externí použití jsou sestavovány v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a spravedlivě prezentují finanční situaci dodavatelů. Dodavatelé poskytnou úplné a přesné informace o své činnosti a finanční situaci.

  Záznamy musí být přesné a úplné ve všech důležitých ohledech. Záznamy dodavatelů musí být čitelné a průhledné a musí odrážet skutečné transakce a platby.

2. Identifikace obav

Dodavatelé a poskytovatelé služeb musí podporovat své pracovníky, aby tlumočili své obavy nebo upozorňovali na nezákonnou činnost na pracovišti, aniž by se museli obávat odvety, zastrašování nebo šikanování.

Dodavatelé, kteří se domnívají, že se zaměstnanec společnosti Teva nebo jiná osoba či subjekt jednající jménem společnosti Teva zapojili do nezákonného nebo jiného nesprávného jednání, musí tuto záležitost bezodkladně oznámit společnosti Teva.

Kancelář pro integritu společnosti (Office of Business Integrity, OBI)

Kancelář pro integritu společnosti Teva je zodpovědná za posuzování a vyšetřování hlášení o nesprávném jednání, včetně hlášení, která jsou učiněna prostřednictvím Teva Integrity Hotline. Existuje několik způsobů, jak nahlásit své obavy důvěrně a bez strachu z odvety. Nahlásit případ lze přímo na OBI na adresu www.tevahotline.ethicspoint.com nebo prostřednictvím e-mailu: Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com.

3. Péče o zvířata

Dodavatelé zajistí humánní péči a zacházení s výzkumnými zvířaty.

Testování na zvířatech se smí provádět pouze po zvážení testovacích metod bez použití zvířat, a to na minimálním počtu zvířat či při zlepšení postupů pro minimalizaci utrpení testovaných zvířat. Použití zvířat při jakémkoli testování nebo postupu je možné pouze tehdy, když byly plně přezkoumány a zamítnuty alternativní způsoby. Alternativní způsoby musí být použity všude tam, kde jsou vědecky platné a přijatelné pro regulační orgány. Pokud při testování musí být použita zvířata, s těmito zvířaty je nutno zacházet humánně a minimalizovat jejich bolest a stres.

Smluvní a spolupracující laboratoře musí být akreditovány Mezinárodní asociací pro posuzování a akreditaci péče o zvířata v laboratořích (AAALAC).

4. Padělání

V rámci neustálého úsilí spolupracovat na zabezpečení dodavatelského řetězce před nebezpečím padělání, nezákonným odkloněním obchodu a krádežím výrobků společnosti Teva musí dodavatelé okamžitě informovat společnost Teva v případě, kdy jim je nabídnuta možnost koupit padělané, nezákonně odkloněné nebo odcizené produkty nebo pokud se dozvědí o takovýchto produktech.


Pracovní síla

Dodavatelé jsou povinni dodržovat etické pracovní praktiky a postupy po celém světě. Zodpovědností dodavatelů v této oblasti je vytváření povědomí o lidských právech a pochopení lidských práv a dodržování zákonů o zaměstnanosti a pracovních zákonů a praxe. Začleněním těchto zásad do strategií, politik a postupů a ztělesněním těchto zásad budou dodavatelé dodržovat své základní povinnosti vůči svým zaměstnancům a ostatním.

Dodavatelé musí podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv a zajistit, aby se nepodíleli na porušování lidských práv. Dodavatelé rovněž ctí svobodu sdružování a účinně uznávají právo na kolektivní vyjednávání, odstranění všech forem nucené a povinné práce a zrušení dětské práce.

1. Svoboda volby zaměstnání

Dodavatelé nesmí využívat nedobrovolnou či nucenou pracovní sílu, nedobrovolnou vězeňskou práci ani obchodování s lidmi.

2. Práce dětí a nezletilých

Zaměstnávání pracovníků mladších 18 let je možné jedině v případě práce, která není nebezpečná, a pokud tito mladí zaměstnanci překročili zákonnou spodní hranici věku, od níž se v dané zemi smí legálně pracovat, nebo hranici věku stanovenou pro ukončení povinné školní docházky. Musí být vedeny přesné a úplné spisy zaměstnanců, včetně potvrzení o datu narození.

3. Obtěžování na pracovišti, diskriminace a obtěžování

Dodavatelé musí zajistit pracovní prostředí bez obtěžování, diskriminace, represivního a / nebo nelidského zacházení.

Obtěžování je jakýkoli fyzický nebo slovní akt, který vytváří útočné, nepřátelské nebo zastrašující pracovní prostředí. Diskriminace je jakákoli činnost na pracovišti, jako je přijetí do zaměstnání, propuštění, sesazení a povýšení, na základě nějakého předsudku, který vede k nespravedlivému zacházení se zaměstnanci. Obtěžování nebo diskriminace z důvodů, jako je rasa, barva, věk, pohlaví, sexuální orientace, etnická příslušnost, zdravotní postižení, náboženství, politická příslušnost, členství v odborových organizacích nebo rodinný stav, nejsou tolerovány.

Mezi represivní a/nebo nelidské zacházení patří mj. sexuální obtěžování, sexuální zneužívání, tělesný trest, duševní nebo fyzický nátlak, slovní zneužívání nebo hrozba některých z těchto jednání.

Jakýkoli druh násilí na pracovišti, včetně činů nebo hrozeb násilí vůči jiné osobě, úmyslného poškození majetku osoby, nebo chování, které způsobuje, že se ostatní necítí bezpečně, je zakázáno a nesmí být tolerováno.

4. Mzdy, benefity a pracovní doba

Dodavatelé musí vyplácet zaměstnancům mzdy v souladu s příslušnými zákony, včetně minimální mzdy, práce přesčas a nárokových benefitů dle zvyklostí v zemi zaměstnání.

Dodavatelé vždy včas a jasně sdělí zaměstnancům, na jakém základě jsou odměňováni. Od dodavatelů se rovněž očekává, že sdělí pracovníkovi, zda je zapotřebí práce přesčas, i výši mzdy za tuto přesčasovou práci.

5. Soukromí a ochrana osobních údajů

Během běžných obchodních činností mohou dodavatelé shromažďovat osobní údaje týkající se různých osob, včetně zaměstnanců, pacientů, zákazníků a dalších osob nebo subjektů, s nimiž obchodují. Dodavatelé shromažďují a uchovávají pouze osobní údaje, které jsou legálně povolené a oprávněně potřebné k výkonu jejich podnikání a/nebo zakázky mezi společností Teva a dodavateli, a realizují opatření určená k ochraně těchto informací.


Ochrana zdraví a bezpečnost

Dodavatelé provádějí svou činnost s patřičným ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a široké veřejnosti. Dodavatelé budou neustále pracovat na zajištění bezpečných pracovních podmínek a zavedení silné kultury bezpečnosti po celém světě. Cílem dodavatelů je zabránit nehodám na pracovišti prostřednictvím důsledného dodržování globálních bezpečnostních norem. Každý dodavatel zodpovídá za bezpečné a zdravé pracovní prostředí, což se týká i dodavatelem poskytovaných rezidenčních prostor.

1. Ochrana zaměstnanců

Dodavatelé musí chránit pracovníky před vystavením chemickým, biologickým, fyzickým rizikům a fyzicky nepřiměřeně náročným úkolům na pracovišti i v jiných zařízeních poskytovaných firmou, včetně rezidenčních prostor a vozidel zajišťovaných dodavatelem.
Dodavatel musí zajistit, aby každý zaměstnanec, který přichází do styku s nebezpečnými látkami, nosil řádné osobní ochranné prostředky a plnil úkol podle všech bezpečnostních pokynů a instrukcí.

2. Bezpečnost procesů

V případě potřeby musí mít dodavatelé zavedeny programy pro předcházení katastrofickým chemickým nebo biologickým únikům a reakci na ně. Programy musí odpovídat rizikům zařízení a přinejmenším musí být v souladu s místními zákony.

3. Připravenost a reakce na nouzové události

Dodavatelé musí identifikovat a vyhodnocovat nouzové situace ovlivňující pracovní prostředí, včetně rezidenčních oblastí poskytovaných dodavatelem, a minimalizovat možné nepříznivé důsledky zavedením a udržováním účinných havarijních plánů a postupů reakce na nouzové události.
Vedení dodavatele je například odpovědné za zajištění školení o zvyšování povědomí o bezpečnosti, bezpečnostní cvičení nebo jiné druhy výcviku v oblasti bezpečnosti, které jsou vyžadovány místními protipožárními a bezpečnostními předpisy.

4. Informování o rizicích

Dodavatelé jsou povinni zpřístupnit bezpečnostní informace týkající se nebezpečných materiálů na pracovišti, včetně farmaceutických sloučenin a farmaceutických meziproduktů, aby vzdělávali, školili a chránili zaměstnance i další osoby před nebezpečím.


Životní prostředí

Dodavatelé musí pracovat způsobem, který je odpovědný k životnímu prostředí, a minimalizovat nepříznivé dopady na životní prostředí. Dodavatelé jsou vyzýváni, aby šetřili přírodní zdroje, nepoužívali nebezpečné materiály, je-li to možné, a aby podporovali činnosti zaměřené na opakované používání a recyklaci.

1. Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy o životním prostředí. Dodavatelé musí získat veškerá požadovaná povolení, licence, informace, registrace a omezení týkající se životního prostředí a ta musí zůstat v platnosti po dobu trvání obchodního vztahu, a plnit přitom jejich požadavky, pokud jde o provoz a předkládání hlášení.

2. Odpady a emise

Dodavatelé musí mít zavedeny systémy, které zajistí bezpečnou manipulaci, pohyb, skladování, recyklaci, opětovné použití nebo správu odpadů, emisí do ovzduší a vypouštění odpadních vod. Jakýkoli odpad, odpadní voda nebo emise, které by mohly mít negativní dopad na lidské zdraví nebo životní prostředí, musí být před vypuštěním řádně zpracovány, zkontrolovány a upraveny.

3. Vylití a úniky škodlivých látek

Dodavatelé musí mít zavedeny systémy, které zabraňují a rychle reagují na veškerá nedovolená vylití a úniky škodlivých látek do životního prostředí.

4. Zakázané látky

Dodavatelé dodržují všechny platné zákony, předpisy i požadavky zákazníků týkající se zakázaných látek, včetně reakcí na žádosti o složení látek v materiálech/částech, zákazu nebo omezení určitých látek a označení pro recyklaci a likvidaci.

5. Konfliktní minerály

Dodavatel zajistí, aby žádné díly a produkty dodávané společnosti Teva neobsahovaly "konfliktní minerály", tj. koltan, kasiterit, wolframit (nebo jejich deriváty tantal, cín a wolfram) nebo zlato pocházející z Konžské demokratické republiky nebo nějaké sousední země, která přímo nebo nepřímo financovala ozbrojené skupiny v Konžské demokratické republice nebo v sousední zemi nebo těmto skupinám přinášela prospěch. Dodavatelé musí mít zavedeny systémy, které jsou navrženy tak, aby splňovaly tyto cíle.


Systémy řízení

Dodavatelé musí mít zaveden systém řízení kvality, který usnadní neustálé zlepšování a zajistí stálý soulad se všemi zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu pro dodavatele.

1. Závazek a odpovědnost

Dodavatelé přidělí přiměřené finanční, lidské a technické zdroje, aby zajistili dodržování tohoto Etického kodexu pro dodavatele.

2. Zákonné požadavky a požadavky zákazníků

Dodavatel musí zodpovědně a včas identifikovat a dodržovat příslušné zákony, předpisy, pravidla, nařízení, povolení, licence, schválení, objednávky, normy a příslušné požadavky zákazníků a řešit zjištěné nedostatky.

3. Řízení rizik

Dodavatelé musí mít zavedeny mechanismy potřebné k určení a řízení rizik ve všech oblastech pojednávaných v tomto Etickém kodexu pro dodavatele. Dodavatelé musí mít přiměřené finanční zdroje k zajištění kontinuity podnikání a udržení finanční solventnosti.

4. Dokumentace

Dodavatelé musí vést dokumentaci nezbytnou k prokázání shody se zásadami obsaženými v tomto Etickém kodexu pro dodavatele a dodržování platných zákonů, předpisů, pravidel, nařízení, povolení, licencí, schválení, objednávek, norem a příslušných požadavků společnosti Teva ze strany dodavatele.

5. Školení a kompetence

Dodavatelé musí mít účinný vzdělávací program, v jehož rámci management a pracovníci dosáhnou odpovídající úrovně znalostí, dovedností a schopností k plnění těchto očekávání a provádění požadovaných služeb. Školení musí být dokumentováno pro každého zaměstnance a tato dokumentace bude k dispozici jako důkaz, že školení proběhlo.

6. Komunikace

Dodavatelé vedou otevřenou a přímou komunikaci s příslušnými odděleními společnosti Teva, včetně útvaru Globálního nákupu (Global Procurement).

7. Integrita dat

Dodavatelé musí mít zavedený mechanismus, který zajistí, aby veškerá dodaná dokumentace, zejména pro materiály nebo služby používané v primárních výrobních činnostech, byla úplná, přesná a konzistentní. Tato dokumentace by měla být v souladu s platnými předpisy. 

Sdílejte tuto stránku na: