Partnerství s PřF UP Olomouc

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. spolupracuje na projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 • Název projektu: Inovace vzdělávání v chemii a biologii s ohledem na aktuální trendy v biomedicinálním výzkumu
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
 • Termín realizace: červenec 2012- červen 2015
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RND. Miroslav Soural, Ph.D.
 • Partner projektu: Teva Czech Industries, s.r.o.
 • Webové stránky projektu: www.biotrend.upol.cz

Stručný popis projektu:

V rámci řešení projektu dojde k inovaci výuky vybraných oborů na PřF UP v programu Chemie a Biochemie, v programu Chemie se zaměřením na obory Bioorganická chemie, Organická chemie a Chemie. V rámci realizace klíčových aktivit dojde k implementaci nových přednášek, seminářů a cvičení do vybraných studijních plánů a dále k modernizaci vybraných stávajících předmětů. Inovace výuky bude probíhat na bázi spolupráce mezikatedrální PřF UP (Katedra fyzikální chemie, Katedra biochemie, Laboratoř růstových regulátorů) i mezifakultní (Laboratoř experimentální medicíny LF UP). Do výuky budou zapojeni špičkoví zahraniční vědci, kteří seznámí studenty s aktuálními trendy v daných oblastech výzkumu. Pomocí rozvíjení spolupráce se zahraničními univerzitami budou organizovány krátkodobé stáže pro studenty a akademické pracovníky za účelem zvyšování jejich odborných i jazykových kompetencí. Pro podporu konkurenceschopnosti na trhu práce zajistíme studentům v rámci projektu také tuzemské stáže. 

Spolupráce TEVA v projektu:

Partner projektu umožní absolvovat studentům ve svých prostorách odborné stáže v předem sjednaném a oběma stranami odsouhlaseném rozsahu. V rámci navrženého projektu je počítáno s realizací odborných stáží pro čtyři studenty v každém roce trvání projektu v časovém rozsahu tři týdny na jednu stáž. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 • Název projektu: Kombinatoriální chemie ve výzkumu i vzdělávání
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Termín realizace: duben 2011 - březen 2014
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 • Partner projektu: projekt nemá partnera
 • Webové stránky projektu: www.kombichem.upol.cz
 • Kontaktní osoba: Dagmar Petrželová 

Stručný popis projektu:

V projektu je vytvořen výzkumný tým začleněný do centra Biomedreg zřízeného na UP, který se zabývá syntézou na pevné fázi a kombinatoriální chemií. Tým založený na mezinárodní bázi je veden prof. Krchňákem, českým expertem působícím 15 let v USA, který svou odbornou kariéru zasvětil vývoji metod, metodik a instrumentace pro aplikace v oblasti kombinatoriální chemie.

Nový tým se zabývá vyvíjením moderních chemických postupů a instrumentálních nástrojů pro přípravu chemických knihoven. Důležitým aspektem projektu je implementace některých metod řízení výzkumu, které je přenášeny z University of Notre Dame, kde prof. Krchňák v současné době působí, do nově vzniklého týmu. Pomocí metod dochází ke zvýšení efektivity v oblasti strategického zaměření výzkumných aktivit a tvorby dílčích výsledků nového týmu. Projekt také řeší zavedení vzdělávacích aktivit v oblasti medicinální chemie, a to jak pro členy nového týmu, tak pro ostatní studenty a vědecké pracovníky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Společnost Teva Czech Industries s.r.o. spolupracuje na projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 • Název projektu: Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
 • Termín realizace: červen 2011- květen 2014
 • Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 • Partner projektu: klastr MedChemBio
 • Webové stránky projektu: www.transmedchem.upol.cz
 • Hlavní koordinátor projektu: Dagmar Petrželová

Stručný popis projektu: 

V rámci projektu jsou vytvářeny podmínky pro přenos odborných znalostí a zkušeností mezi různými institucemi, které se zabývají výzkumem a vývojem v oblasti medicinální chemie a translační medicíny, a pro jejich integraci směrem ke společným projektům. Tyto instituce spadají jak do akademického sektoru, tak do sektoru komerčního. Projekt je zaměřen na vzájemné propojení mezi výzkumnými pracovníky centra Biomedreg s jinými VaV institucemi a na zvýšení jejich odborných a jazykových dovedností. Dále je projekt zaměřen na skupinu budoucích výzkumných pracovníků z řad studentů, u nichž je kladen důraz na posílení praktických dovedností a používání odborné anglické terminologie v praxi. V projektu se počítá se zapojením významných výzkumných institucí v ČR i v zahraničí, jejichž zkušenosti jednak z oblasti implementace moderních technologií a jednak z oblasti řízení výzkumu a vývoje budou využity pro realizaci efektivní formy spolupráce uvnitř centra Biomedreg i navenek. 

Spolupráce TEVA v projektu:

Teva se stala po vzájemné dohodě poskytovatelem odborných stáží vybraným studentům bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu obor chemie a biologie Přírodovědecké fakulty a medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Společnost rovněž participuje na klíčové aktivitě Odborné jazykové vzdělávání zapojením svého pracovníka do výuky v projektové pozici "Lektor - využití v pracovní praxi". 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Společnost Teva Czech Industries s.r.o. se stala partnerem projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 • Název projektu: Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe
 • Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
 • Termín realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013
 • Hlavní řešitel: Mgr. Dagmar Petrželová
 • Partner projektu: Teva Czech Industries s.r.o., Geocentrum , spol. s r.o., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r.o.
 • Webové stránky projektu: www.pda.upol.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Koordinátor partnera: Šárka Otisková, sarka.otiskova@tevapharm.cz

Stručný popis projektu:

Hlavní cílem projektu je zavedení nové přípravy studentů Přírodovědecké fakulty na jejich vstup do zaměstnaneckého poměru. Tento cíl bude realizován vytvořením předmětu „Bez praxe do praxe“ zaměřeného na rozšiřování praktických dovedností studentů PřF (budoucích absolventů) potřebných pro jejich vlastní uplatnění na trhu práce.

V úzké spolupráci s partnery projektu a dalšími zaměstnavateli dojde k nastavení a ověření dvou výukových modulů daného předmětu. Koordinátoři partnerů a zaměstnavatelů se zúčastní vybraných výuk.

Modul č.1 uvedeného předmětu se bude věnovat tématům, v nichž se studenti naučí základním dovednostem potřebným pro jejich umístění na trhu práce. Modul č. 2 naučí studenty dovednostem, které potřebují v pozici nového zaměstnance.

Pro každý modul budou vytvořeny sylaby s 5 tématy s výraznou orientací na současnou praxi. Forma výuky bude interaktivní. Výuka obou modulů je doplněna dvoutýdenní praxí studentů na pracovištích partnerů a zaměstnavatelů. V rámci praxe dojde k ověření znalostí a dovedností z výuky.

Pro výuku bude vytvořena nová studijní opora „Sbírka případových situací“. Sbírku obsahově zaměříme na stejná témata jako výukové moduly a případové situace této nové studijní opory budou začleněny přímo do výuky jednotlivých témat modulů. Na tvorbě Sbírky se budou podílet z velké části jednotliví lektoři a další členové realizačního týmu projektu, případové situace z praxe doplní partneři a zástupci zaměstnavatelů.

Cílová skupina projektu:

Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V případě zájmu o podrobnější informace k projektu se, prosím, kontaktujte koordinátorku Ing. Danielu Richterovou, e-mail: daniela.richterova@upol.cz.


 • Název projektu: Praktické aspekty ve výuce analytické chemie
  Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0283 
 • Zkrácený název: Praktické aspekty ACH 
 • Řešitel projektu: Ing. David Milde – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
 • Účastníci projektu za partnera - Teva Czech Industries s.r.o: RNDr. Aleš Gavenda, Ph.D. , Ing. Pavel Blatný, Dr. 
 • Délka trvání projektu: 1.10.2010 - 30.9.2013

Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na rozvoj praktických dovedností studentů analytické chemie na PřF UP. Sleduje rozvoj dovedností odborných (analytických) i zlepšení orientace studentů při řešení praktických úkolů, kdy kromě stránky odborné je nutné zohlednit praktická hlediska. Studenti budou vystaveni reálnému problému, který bude vycházet z analogie k problémům řešeným na partnerských pracovištích. Jako fiktivní zaměstnanci dostanou za úkol vyřešit konkrétní analytický problém s ohledem na praktická hlediska. K dispozici budou mít přístup k literárním zdrojům, možnost konzultací a experimentální zázemí katedry analytické chemie. Jejich úkolem bude písemně zpracovat návrh řešení, prokázat jeho realizovatelnost a své řešení obhájit před „vedením“ podniku (tj. zástupci katedry a partnerských pracovišť). Řešení projektu dovolí připravit a realizovat nové a modifikované předměty pro studenty chemie bakalářského, magisterského a postgraduálního stupně.

Cíle projektu

Cíle projektu lze shrnout do následujících bodů: 

 1. rozvíjet ve studentech komplexnější pohled na řešený problém, kromě náhledu analyticko-chemického rozvinout jejich uvažování i o potřebách a možnostech podniku (např. může si podnik dovolit a je efektivní vyvíjet metodu delší dobu, lze provádění analýz zajistit vlastním personálem podniku, nebo zvolit spolupráci s externím dodavatelem);
   
 2. pro realizaci prvního cíle bude nezbytné modernizovat výuku analytické chemie jak v bakalářském, tak i magisterském a doktorském studijním programu zavedením nového volitelného předmětu a inovací náplně stávajících předmětů, které budou zaměřeny na řešení praktických problémů běžné analytické praxe. Pro studenty bakalářského studijního programu chemie bude zaveden nový předmět „Praktické aspekty analytické chemie“ a pro studenty navazujících magisterských programů bude změněna náplň předmětů „Oborový seminář 1 a 2“. V doktorandském studiu bude vytvořen nový předmět „Rozhodování analytického chemika“ nebo „Procesy řízení a rozhodování v analytické chemii“. Každý student bude řešit praktický úkol vycházející z analogie potřeb laboratoří partnerských institucí. Nově zavedené a inovované předměty budou základem rozvoje klíčové kompetence studentů k řešení problémů v chemicko-analytické praxi a propojení teoretické výuky analytické chemie s jejím praktickým využitím.
   
 3. Rozšíření povědomí našich studentů o možnostech svého praktického uplatnění v oboru (nejen v rámci olomouckého regionu) a navázání přímých kontaktů s potenciálními zaměstnavateli.

Prostředky požadované pro tento projekt budou využity na: 

 • Exkurze studentů na pracoviště partnerů za účelem seznámení se s řešenými problémy, personálním zajištěním, přístrojovým vybavením atd.)
 • Vytvoření přednáškového cyklu vč. učebních textů.
 • Uhrazení nákladů spojených s realizací projektů (řešení problémových úkolů) zadaných studentům – konzultace se specialisty z praxe a obhajobou vypracovaných řešení před komisí složenou ze zástupců katedry a praxe.
 • Vybavení nové seminární místnosti sloužící pro potřeby řešení projektu.
 • Zajištění přístupu studentů k relevantním informacím (např. normám, dalším informačním zdrojům, koupě vhodného softwaru pro zpracování dat).
 • V případě potřeby u některých úkolů zajištění experimentálního zázemí na pracovišti řešitele.

Kontaktní osoba 
David MILDE, Ing. Ph.D., 585634443, david.milde@upol.cz.

Katedra analytické chemie

Video o Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Sdílejte tuto stránku na: